Katsastusinfoa

VUODEN 2020 Katsastus

VENEIDEN KATSASTUS 2020

Koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset vaikuttavat tänä keväänä myös veneiden katsastuksiin. Tänä keväänä ei järjestetä perinteisiä katsastuspäiviä kesäkuun alussa. Katsastukset tehdään nyt poikkeusjärjestelyin puhelimen välityksellä. Katsastuksessa veneilijä vastaa, että vene, laitteet ja katsastuksessa vaadittavat varusteet ovat katsastuksen edellyttämässä kunnossa. Katsastukset on sovittava tehtäväksi pääsääntöisesti kesäkuun loppuun mennessä. Seuraavassa ohjeet katsastusten suorittamiseksi.

Vuosikatsastus

Veneen ollessa vedessä veneilyvalmiina (vene, laitteet ja varusteet ovat veneessä ja katsastuksen edellyttämässä kunnossa) ottaa veneilijä yhteyttä katsastajaan puhelimella ja sopii katsastuksen ajankohdan. Kyseessä on tässä poikkeustilanteessa tehtävä ns. "Oma katsastus" ja se tehdään pääsääntöisesti seuraavasti.

• Veneilijän ollessa veneessään, hän ottaa esille venetodistuksen ja katsastuspöytäkirja keltaiset sivut ja soittaa sovittuna aikana katsastajalle.

• Puhelun aikana hän käy yhdessä katsastajan kanssa läpi keltaisessa katsastuspöytäkirjassa olevat samat varusteet ja tarkastus kohteet kuten silloin, kun katsastaja on veneessä. Katsastus voidaan tehdä myös videopuhelun välityksellä. Asia sovittava erikseen katsastajan kanssa.

• Kun kaikki kohteet on käyty läpi, veneilijä merkitsee venetodistukseen katsastuspäivän, -luokan ja kirjoittaa "katsastaja -kenttää nimensä ja tekstin "Omakatsastus".

• Seuraavaksi veneilijä ottaa puhelimella kuvan venetodistuksesta, jossa hänen merkintä katsastuksesta näkyy ja lähettää kuvan esim. tekstiviestillä, s-postilla jne. katsastajalle.

• Lopuksi katsastaja sopii katsastustarran luovuttamisen veneilijälle. Ohjeita katsastukseen saa aina katsastajilta.

Peruskatsastus

Mikäli veneilijä tietää tai arvioi, että veneelle on tehtävä peruskatsastus, hän ottaa ensin yhteyttä katsastajaan. Peruskatsastus on kaksivaiheinen. Ensin maalla tehtävä runkokatsastus ja lopuksi vedessä veneilyvalmiina tehtävä peruskatsastus. Normaalisti peruskatsastus tehdään joka viides vuosi. Uuden veneen ensimmäinen katsastus on aina peruskatsastus. Peruskatsastus on tehtävä myös silloin, jos edellinen vuosikatsastus on jäänyt tekemättä, vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa tai venettä on korjattu esim. ison vaurion jälkeen. Näistä johtuen peruskatsastuksesta on aina sovittava katsastajan kanssa hyvissä ajoin ennen veneen vesille laskua. Katsastajalta saa samalla lisätietoja asiasta. Lisätietoja löytyy myös pursiseuran nettisivuilta kohdasta "Aluskatsastus". Peruskatsastukseen kuuluva runkokatsastus voidaan tänä veneilykautena poikkeuksellisesti tehdä katsastajan kanssa sopimalla myös syksyllä veneen noston yhteydessä.

Katsastusten laskutus

Katsastusten hinnat ovat samat kuin viime keväänä. Vuosikatsastus 20,00€ ja peruskatsastus 30,00€. Katsastaja varmistaa veneilijän osoitetiedot, täyttää veneilijän puolesta katsastuksen laskulomakkeen sekä toimittaa sen seuran laskuttajalle.

Tuleva veneilykausi on varmaan aika monella tavalla erilainen kuin ennen. Palvelut veneilykohteissa ja -satamissa voivat ainakin alkukesästä olla vielä erilaisten rajoitusten piirissä. Tästä huolimatta hyvällä "koronaohjeiden" noudattamisella Suomi ja myös me veneilijät tästäkin selviämme.

Veneilyterveisin!

Eero Muikku

katsastuspäällikkö, JPS

YLEISTÄ KATSASTUKSESTA


Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Asiasta on kuitenkin hyvä sopia etukäteen myös oman seuran katsastajan kanssa, jolle veneen omistajan on myös toimitettava katsastusasiakirjat seuran venerekisteriin merkitsemistä varten.Veneen vuosikatsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus joka viides vuosi tai aina kun veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu. Lisäksi vene on peruskatsastettava, jos veneeseen on tehty runkoon kohdistuvia rakenteellisia muutoksia tai vene otetaan käyttöön runkovaurion (karille ajo tms.) korjauksen jälkeen. Katsastukset pyritään tekemään ennalta määrättyinä katsastuspäivinä kesäkuun alussa. Vene voidaan katsastaa poikkeus tapauksissa myös kesäkuun jälkeen. Tällöin asiasta on sovittava etukäteen katsastusmiehen kanssa. Alempana lisätietoa katsastuksista.


Veneen vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet sekä mahdolliset seuran ja veneilyliiton painopistealueiksi määräämät kohdat. 

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on vaurioitunut. Seura voi peruskatsastuttaa veneen aina kun siihen katsotaan olevan aihetta. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maalla ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

Runkokatsastus

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Lisäksi purjeveneissä tarkastetaan riki.

Valmistautuessasi veneesi katsastukseen, voit tarkistaa eri katsastusluokkien varusteet yms. katsastuslistalta.

Perinteisiä kesäkuun katsastuspäiviä ei koronatilanteen vuoksi järjestetä. Katsastukset hoidetaan erillisen ohjeen mukaan: https://www.joensuunpursiseura.fi/

VENEILIJÄN ERITYISESTI HUOMIOON OTETTAVAT ASIAT VUONNA 2020:

Nestekaasulaitteet veneessä.

Nestekaasulaitteita on veneissä käytetty kymmeniä vuosia, ja vaikka ne ovat huollettuina ja oikeinkäytettyinä oivallisia veneilyn mukavuutta lisääviä laitteita, ei niiden merkitystä paloturvallisuuteenvaikuttavana tekijänä pidä unohtaa. Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja kaasulaitteen oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen. Erityisesti on otettava huomioon se,etteivät eri maiden nestekaasujärjestelmät ole täsmälleen samanlaisia, ja siksi ulkomailta tuotujen veneiden kaasulaitteita ja niiden asennuksia voi joutua muuttattamaan ja niiden asennuksen vaatimustenmukaisuus on aina syytä tarkastuttaa valtuutetulla kaasuasentajalla. 

Nestekaasuna myytävä propaani on luokiteltu palo‐ ja räjähdysvaaralliseksi kemikaaliksi. Tämä nestekaasunominaisuus on veneilijän ja venettä katsastavan syytä ottaa tarkasti huomioon. Nestekaasu on erittäinhelposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu, mikä erityisesti veneissä usein tarkoittaa, että vuotanut kaasu valuu pilssiin eikä pääse sieltä poistumaan helposti itsestään. Vuotojen havaitseminen on osa jatkuvaa veneenvuosittaista huoltoa ja veneilijän tulisi sekä osata että tehdä tarkistus vuosittain.Nestekaasulaitteiden käytössä on muistettava, että älä käytä nestekaasulaitteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Lletkuasennukset saat tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on käytettävä aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä ja huolehdi ilmanvaihdosta, koska nestekaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen kaasun lisäksi palamisilmaa ja jollei sitä ole riittävästi, syntyy häkää. Sytytä kaasu heti avattuasi laitteen sulkuventtiilin (hanan). Nestekaasun käyttäjä voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkailla putkiston ja letkuliitosten tiiviyttä sekä huolehtia käyttölaitteiden polttimien puhtaudesta. Kiinteisiin putkistoihin ja käyttölaitteisiintarvittavat korjaukset ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

1. Tarkista letkun kunto sekä letku‐ ja putkiliitosten tiiviys kerran tai pari vuodessa.‐ Letkun kunnon voit tarkistaa yksinkertaisesti taivuttelemalla sitä ja katsomalla onko siinä murtumia.‐ Letku‐ ja putkiliitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin. Vuotokohtia ei saa etsiä palavalla tulitikulla tai muulla liekillä.

2. Toimi aina niin, ettei nestekaasua pääse vuotamaan pulloventtiilistä, letkusta, liitoksesta tai kaasupolttimesta

.3. Suosittelemme kaasuvaroittimen asentamista.

4. Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa ja varmista, etteivät pullo/pullot pääse liikkumaan.

5. veneessä saa säilyttää enintään 25 kg. nestekaasua.Lisäksi jokaisen on hyvä tutustua Tukesin julkaisemaan Käytä nestekaasua oikein ‐oppaaseen: https://tukes.fi/documents/5470659/6424402/K%C3%A4yt%C3%A4%20nestekaasua%20oikein/d98935b0-90e1-4237-9455-dd10f1c0387f 


Vesiliikennelaki astuu voiman 1.6.2020

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Se tuo mukanaan muutoksia veneilijälle. Niihin on hyvä valmistautua jo kuluvalla veneilykaudella. Uudessa laissa on vanhan lain tapaan velvoite pitää pelastusliivitmukana aina moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä. Muutoksia on sen sijaantulossa siihen, kenen vastuulle vapaa‐ajan veneilyn turvallisuus kuuluu. Tämä on merkittävä muutos.Muutos liittyy vapaa‐ajan vesillä liikkumista koskevaan päällikkösääntelyyn. Ammattiliikenteessäpäällikkösääntelyä on ollut jo kauan, mutta huviveneilyssä asia on uusi. Veneen päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Näin ollen hän vastaamuun muassa siitä, että siinä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna silloin, kun olosuhteeteli esimerkiksi sää tai aallokko niin vaativat. Lisäksi hän vastaa siitä, että vesikulkuneuvo on aiottuunmatkaan ja olosuhteisiin nähden turvallinen, ja että sen varusteet ovat kunnossa ja helposti saatavilla.Tarkemmin lain sisältöön voi tutustua oheisen linkin kautta: https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

Hätäilmoitusvälineiden vaatimukset 2017 alkaen:

1-luokka, vaihtoehto A: VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja. 

VAIHTOEHTOISESTI 1-luokka, vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna. 

2-luokka, vaihtoehto A: VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja

VAIHTOEHTOISESTI 2-luokka, vaihtoehto B:VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja 

3-luokka, vaihtoehto A: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja) Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja 3-luokka, vaihtoehto 

B: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF4-luokka: Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja

 Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.

Katsastusluokat:

 Veneet katsastetaan niiden rakenteen, varustuksen ja purjehdusalueen mukaan seuraaviin luokkiin:

Katsastusluokka 1: Avomeri

Avomerellisiin olosuhteisiin rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia. Purjehdusalue kattaa Itämeren lahtineen, Pohjanmeren, Ruotsin, Norjan ja Kuolan niemimaan rannikot, Brittein saaret, Biskajan, Espanjan ja Portugalin rannikon sekä Välimeren (= Euroopan rannikkovedet ja Välimeri). PurjeveneetVeneet on tarkoitettu avomerellisiin olosuhteisiin pitkille matkoille. Veneen tulee kestää ylimurtuvat aallot ja oltava itseoikaiseva suuristakin kallistumista monirunkoveneitä lukuun ottamatta. Rungon, kannen ja kajuutan on aukkoineen ja luukkuineen oltava riittävän vesitiivis kokonaisuus. Kulkuaukko avotilasta kajuuttaan tulee voida sulkea pääkannen tasolta, ja kaikki luukut on kiinnitettävä siten, että ne pysyvät kiinni veneessä mahdollisessa kaatumistilanteessakin. Kaikki aukot täytyy pystyä tarvittaessa sulkemaan. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.

Moottoriveneet

Veneet on tarkoitettu avomerellisiin olosuhteisiin pitkille matkoille.Veneen on oltava täysin katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis, ja sen rakenteiden on kestettävä ylimurtuvat aallot. Veneen tulee kestää suuretkin kallistumat. Kulkuaukot ja -ovet kansilta kajuuttoihin on voitava sulkea vesitiiviisti. Kynnyskorkeuden on oltava vähintään 200 mm. Umpireelingeissä on oltava vuotoportit. Ulkolaidoituksessa olevat ilma- tai muut aukot pakoputkea lukuun ottamatta on voitava sulkea vesitiiviisti, ja ilmaottoaukoissa on oltava vesiloukut. Veneessä on oltava vähintään 35 kW kulkukoneisto, joka ei saa olla perämoottori. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet.

Katsastusluokka 2: 


Rannikko

Merellisiin olosuhteisiin rannikon läheisyydessä rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia.Purjehdusalue kattaa Pohjan- ja Suomenlahden, Riianlahden, Itämeren rannikot ja vain suotuisissa olosuhteissa Selkämeren ja Itämeren aavat keskustat (näillä alueilla voi, jos paikallinen matalapaine kehittyy äkkiä, olla nopeasti nousevan myrskyn vaara ja suojaan pääsy kyseenalaista).PurjeveneetVeneet on tarkoitettu merellisiin olosuhteisiin rannikkojen läheisyydessä.Veneen on oltava itseoikaiseva monirunkoveneitä lukuun ottamatta, ja kohtuullisen vesitiivis. Kulkuaukko kajuutasta avotilaan pitää voida sulkea pääkannen tasolta roisketiiviisti. Ilma- ja muut aukot on sijoitettava suojaiseen paikkaan ja niissä on oltava vesiloukut. Istuinkaukalon tulee olla nopeasti itsetyhjentyvä.MoottoriveneetVeneen on oltava katettu, vahvasti rakennettu ja vesitiivis. Kulkuaukot ja ovet kansilta kajuuttoihin on voi¬tava sulkea kohtuullisen vesitiiviisti. Umpireelingeissä on oltava vuotoportit. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma- tai muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja rakenteeltaan sellaiset, ettei vesi pääse sisään suurillakaan kallistumilla. Ilmanottoaukoissa on oltava vesiloukut. Perämoottorin ohjauskaapelien ja letkujen läpivientien on oltava tiiviit. Sisätiloista on oltava varapoistumistiet. Kynnyskorkeus vähintään 150 mm. 

Katsastusluokka 3: 

Saaristo.

Saaristoon ja sisävesille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet. Purjehdusalue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Purjeveneet.

Veneet on tarkoitettu saaristo-olosuhteisiin ja sisävesistöihin.Veneen rakenteiden pitää olla siten toteutettu, ettei niistä aiheudu veneen uppoamisvaaraa. Istuinkaukalon ei tarvitse olla itsetyhjentyvä, mutta se on suositeltavaa.

Moottoriveneet

Veneen on oltava rakenteeltaan saaristokäyttöön soveltuva joko kajuutallinen tai HT-vene, jossa on yöpymismahdollisuus tai runkopituus on vähintään 5 metriä ja jonka koneteho on vähintään 35 kW. Yöpymistilat pitää voida sulkea sade- tai roiskevesitiiviiksi kuomulla tai jollain muulla menetelmällä. Ulkolaidoitukseen tehtyjen ilma- ja muiden aukkojen on oltava rungon puolivälin perän puolella ja siten sijoitettuja, ettei vesi pääse niistä sisätiloihin. Perämoottorikaivon on oltava rakenteeltaan sellainen, ettei vesi pääse sieltä veneeseen. Kaapeli- ja letkuläpivientien on oltava tiiviit. 

Katsastusluokka 4: 

Suojaiset vesialueet

Suojaisille vesialueille rakenteeltaan ja kunnoltaan soveltuvat veneet, sekä valvotuissa olosuhteissa tapahtuvien purjehdustapahtumien veneet.

Purjeveneet. 

Veneet on tarkoitettu suojaisille vesialueille tai veneilytapahtumiin, esim. ratapurjehduskilpailuihin, joissa on jatkuva valvonta ja pelastusvalmius.

Moottoriveneet

Veneen on rakenteeltaan, asennuksiltaan ja kunnoltaan suojaisille vesialueille soveltuva. Vene voi olla HT-, tuulilasi- tai avovene.Veneen katsastusluokkien mukaiset katsastuskohteet ja -varusteet löytyvät myös täältä: