Katsastusinfoa


YLEISTÄ KATSASTUKSESTA

Katsastuksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää veneilyturvallisuutta ohjaamalla ja opastamalla veneilijöitä veneidensä hoitoa, varustamista ja varusteiden käyttötaitoa koskevissa asioissa. Katsastuksen suorittavat seuran siihen valtuuttamat, katsastajakurssin käyneet katsastajat, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa. Vene voidaan katsastuttaa myös vieraan seuran katsastajalla. Asiasta on kuitenkin hyvä sopia etukäteen myös oman seuran katsastajan kanssa, jolle veneen omistajan on myös toimitettava katsastusasiakirjat seuran venerekisteriin merkitsemistä varten.

Veneen vuosikatsastus tehdään purjehduskauden alussa kesäkuun loppuun mennessä ja se on voimassa seuraavan vuoden kesäkuun loppuun. Tämän lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus joka viides vuosi tai aina kun veneen omistaja tai rekisteröintiseura vaihtuu. Lisäksi vene on peruskatsastettava, jos veneeseen on tehty runkoon kohdistuvia rakenteellisia muutoksia tai vene otetaan käyttöön runkovaurion (karille ajo tms.) korjauksen jälkeen.

Katsastukset pyritään tekemään ennalta määrättyinä katsastuspäivinä kesäkuun alussa. Vene voidaan katsastaa poikkeus tapauksissa myös kesäkuun jälkeen. Tällöin asiasta on sovittava etukäteen katsastusmiehen kanssa. Alempana lisätietoa katsastuksista.

Veneen vuosikatsastus

Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa purjehdusvalmiina, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet sekä mahdolliset seuran ja veneilyliiton painopistealueiksi määräämät kohdat.

Peruskatsastus

Peruskatsastus tehdään joka viides vuosi sekä silloin, kun vene on vaihtanut omistajaa tai rekisteröintiseuraa, tai jos vene on esim. rungon osalta vaurioitunut ja korjattu. Peruskatsastus tehdään kaksivaiheisena, toinen runkokatsastuksena veneen ollessa maalla ja toinen veneen ollessa vesillä veneilyvalmiina.

Runkokatsastus

Runkokatsastuksessa tarkastetaan ulkopuolelta veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet ja läpiviennit. Sisäpuolelta tarkastetaan vastaavat kohteet sekä moottori. Lisäksi purjeveneissä tarkastetaan riki.


VENEILIJÄN ERITYISESTI HUOMIOON OTETTAVIA ASIOITA:

Nestekaasulaitteet veneessä

Nestekaasulaitteita on veneissä käytetty kymmeniä vuosia, ja vaikka ne ovat huollettuina ja oikeinkäytettyinä oivallisia veneilyn mukavuutta lisääviä laitteita, ei niiden merkitystä paloturvallisuuteenvaikuttavana tekijänä pidä unohtaa. Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja kaasulaitteen oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen. Lisäksi on otettava huomioon se, että eri maiden nestekaasujärjestelmät eivät ole täsmälleen samanlaisia, ja siksi ulkomailta tuotujen veneiden kaasulaitteita ja niiden asennuksia voi joutua muuttamaan ja niiden asennuksen vaatimustenmukaisuus on aina syytä tarkastuttaa valtuutetulla kaasuasentajalla. Nestekaasuna myytävä propaani on luokiteltu palo‐ ja räjähdysvaaralliseksi kemikaaliksi. Tämä nestekaasunominaisuus on veneilijän ja venettä katsastavan syytä ottaa tarkasti huomioon. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu, mikä erityisesti veneissä usein tarkoittaa, että vuotanut kaasu valuu pilssiin eikä pääse sieltä poistumaan helposti itsestään. Vuotojen havaitseminen on osa jatkuvaa veneen vuosittaista huoltoa ja veneilijän tulisi sekä osata että tehdä tarkistus vuosittain. Nestekaasulaitteiden käytössä on muistettava, että älä käytä nestekaasulaitteita muuhun kuin niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Letkuasennukset saat tehdä itse, mutta kiinteissä asennuksissa on käytettävä aina hyväksyttyä kaasuasennusliikettä. Huolehdi ilmanvaihdosta, koska nestekaasulaitteet tarvitsevat oikein toimiakseen kaasun lisäksi palamisilmaa ja jollei sitä ole riittävästi, syntyy häkää. Sytytä kaasu heti avattuasi laitteen sulkuventtiilin (hanan). Nestekaasun käyttäjä voi itse vaihtaa huonokuntoisen letkun uuteen, tarkkailla putkiston ja letkuliitosten tiiviyttä sekä huolehtia käyttölaitteiden polttimien puhtaudesta. Kiinteisiin putkistoihin ja käyttölaitteisiintarvittavat korjaukset ja huoltotoimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty kaasuasennusliike.

1. Tarkista letkujen kunto sekä letku‐ ja putkiliitosten tiiviys kerran tai pari vuodessa.‐ Letkun kunnon voit tarkistaa yksinkertaisesti taivuttelemalla sitä ja katsomalla onko siinä murtumia.‐ Letku‐ ja putkiliitosten tiiviyden voit tarkistaa sivelemällä saippualiuosta mahdollisiin vuotokohtiin. Vuotokohtia ei saa etsiä palavalla tulitikulla tai muulla liekillä.

2. Toimi aina niin, ettei nestekaasua pääse vuotamaan pulloventtiilistä, letkusta, liitoksesta tai kaasupolttimesta

3. Suosittelemme kaasuvaroittimen asentamista.

4. Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa ja varmista, etteivät pullo/pullot pääse liikkumaan.

5. Veneessä saa säilyttää enintään 25 kg. nestekaasua. Lisäksi jokaisen on hyvä tutustua Tukesin julkaisemaan Käytä nestekaasua oikein ‐oppaaseen: https://tukes.fi/documents/5470659/6424402/K%C3%A4yt%C3%A4%20nestekaasua%20oikein/d98935b0-90e1-4237-9455-dd10f1c0387f

Vesiliikennelaki astui voimaan 1.6.2020

Uusi vesiliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020. Se tuo mukanaan muutoksia veneilijälle. Uudessa laissa on vanhan lain tapaan velvoite pitää pelastusliivit mukana aina moottoriveneessä ja yli viiden metrin pituisessa purjeveneessä. Tärkeä muutos  suhteesa edelliseen lakiin on sen sijaan se, kenen vastuulle vapaa‐ajan veneilyn turvallisuus kuuluu. Tämä on merkittävä muutos, joka oin syytä pitää mielessä.Muutos liittyy vapaa‐ajan vesillä liikkumista koskevaan päällikkösääntelyyn. Ammattiliikenteessä päällikkösääntelyä on ollut jo kauan, mutta huviveneilyssä asia on uusi.  Nyt veneen päällikkö vastaa vesikulkuneuvon kulusta ja matkustajien turvallisuudesta. Näin ollen hän vastaa muun muassa siitä, että veneessä matkustavilla henkilöillä on kelluntavälineet puettuna silloin, kun olosuhteet eli esimerkiksi sää tai aallokko niin vaativat. Lisäksi hän vastaa siitä, että vesikulkuneuvo on aiottuun matkaan ja olosuhteisiin nähden turvallinen ja että sen varusteet ovat kunnossa ja helposti saatavilla. Tarkemmin lain sisältöön voi tutustua oheisen linkin kautta: https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

Hätäilmoitusvälineiden vaatimukset 2017 alkaen:

1-luokka, vaihtoehto A: VHF-DSC, kiinteästi asennettu, EPIRB (ota huomioon radiolupa, akun päiväys), matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen, 2 kpl oranssisavuja. 

VAIHTOEHTOISESTI 1-luokka, vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna. 

2-luokka, vaihtoehto A: VHF-DSC, kiinteästi asennettu, matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 1 kpl led-soihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja

VAIHTOEHTOISESTI 2-luokka, vaihtoehto B:VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja 

3-luokka, vaihtoehto A: Matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ulkosaaristossa suositellaan: kiinteästi asennettu VHF-DSC (ota huomioon radiolupa), sekä 1 kpl led-soihtu varaparistoineen (vaihtoehtoisesti 2 kpl punasoihtuja) Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja 3-luokka, vaihtoehto 

B: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen) tai 4 punasoihtuja, tai 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna ja VHF4-luokka: Suositellaan: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, ja saaristossa led-soihtu varaparistoineen tai 2 kpl punasoihtuja

 Vaihtoehdoissa 1B, 2B ja 3B pyroteknisten hätäilmoitusvälineiden kelpoisuusajan tulee olla valmistajan merkinnän mukaan voimassa katsastushetkellä.